Tüzük

ULUSLARARASI ANADOLU VE TRAKYA OTOBÜSÇÜLER DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ (2010)

MADDE 1-
A) Derneğin adı : Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği’dir. Kısa adı UATOD’ dur.

B) Derneğin merkezi : Derneğin merkezi İstanbul ilidir. İkametgah adresi: Büyük İstanbul Otogarı Yönetim Binası K:2 Bayrampaşa/İSTANBUL
Derneğin şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI VE HİZMET KONULARI
MADDE 2-
Uluslararası ve Yurt içi yolcu taşımacı kuruluşların ve otobüs sahiplerinin, müşterek mesleki ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, Uluslararası ve Yurt içi yolcu taşımacılığının meslek mensupları ve kamunun genel menfaatlerine uygun olarak geliştirilmesine çalışmak, mensuplarının birbirleriyle olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini, ahlakını korumak ve gerekli eğitimi sağlamaktır.

Bu amaçla:
1. Karayolu ile Uluslararası ve Yurt içi yolcu taşıma ve taşımacılığı faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yüksek seviye ve standartlara kavuşması için gerekli her türlü mesleki çalışmalarda, araştırmalarda bulunur. Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek üzere amaç ve hizmet konuları ile ilgili her türlü toplantı, seminer, konferans, bienal, temsil, panel, gezi, festival, fuar ve diğer gösteri ve etkinlikleri düzenleyebilir.

2.Üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak için adli ve idari mercilerde gerekli girişimlerde bulunabilir, dava açabilir. Açılan davalara asli veya feri müdahil sıfatıyla üyelerinin ve üçüncü şahısların yanında katılabilir. Mahkemeler ve resmi daireler ile talepte bulunan kurum ve kişilere ihtiyaç duyulan mesleki konularda bilimsel ve teknik mahiyette görüş bildirir. Ücretli veya ücretsiz bilirkişilik yapabilir. Bu amaçla üyeleri arasında mesleki komiteler kurabilir.

3.Karayolu ile Uluslararası ve Yurt içi yolcu taşımacılığında çalışan idari ve sefer personelini ve teknik hizmet veren personeli eğitmek için her düzeyde eğitim ve öğretim kurumu, dershane, kurs ve yurt açıp işletebilir veya bunlara katkıda bulunabilir. Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversiteler ile bu konuda işbirliği tesis edebilir. Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereğince Bakanlıkça yetki verilmesi halinde mesleki yeterlilik eğitimi verir.

4.Dernek amaç ve faaliyetlerini ilgilendiren yayınları takip ederek üyelerine duyurur, toplantılar yapar. Üyeleri ya da uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, çalışma ve etüdler yapar veya yaptırır. Teknik vasıtaların geliştirilmesine ve kullanılışına ait gerekli teknik ve bilimsel araştırmalar yapar veya yaptırır. Öneri ve dilekleri belirler ve bunları her türlü yayın araçları ile yayınlayabilir.

5.Uluslararası ve Yurt içi yolcu taşımacılığını ilgilendiren tüm konularda hakem görevi ifa edebilir.

6.4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazete’de Ulaştırma Bakanlığı’nca yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği esasları ile buna ek olarak çıkarılacak yönetmeliklerin, uygulanmasında yeknesaklığını sağlayıcı mesleki önlemleri alır, aldırır.

7.Karayolu ile Uluslararası ve Yurt içi yolcu taşımacılığı ile ilgili kanunlar ve Bakanlıklarca hazırlanan yönetmelik ve diğer hükümler için görüş bildirmek üzere temaslar kurar, girişim ve yardımlarda bulunur. İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, İl Trafik Komisyonları ve Büyükşehir Belediyeleri Ulaştırma ve Koordinasyon Kuruluşlarına temsilci gönderebilir. Yazılı ve sözlü görüş bildirir. Bu kuruluşlarla mesleki izin ve imtiyaz sözleşmeleri akdedebilir. Bu sözleşmeler uyarınca gerektiğinde belge ve sertifikaları ilgili Bakanlık ve resmi kurum adına düzenleyebilir.

8.Uluslararası iş potansiyeli ile ilgili eşitlik esaslarına göre düzen sağlamak, monopol hatları serbest rekabet ilkelerine açmak, üyelerine yeni iş sahaları temin etmek üzere Uluslararası ikili karayolu toplantıları ile gerektiğinde Uluslararası yolcu taşımacılığını ilgilendiren toplantılara katılır. Temsilci bulundurur.

9.Üyelerini ve üyelerinin bağlı oldukları firmaları temsil eder. Uluslararası müracaatların değerlendirilmesinde ilgili resmi mercilere yardımcı olur.

10.Dernek üyeleri arasında Yurt içi ve dışı yolcu taşımacılığında dayanışma ve uyum sağlamak için anlaşmazlıklarda ara bulucu veya hakem olabilir. Meslek teşekkülü olarak, meslek mensupları arasındaki hukuki ihtilafların halli için “Hakem” olarak karar verebilir. Derneğin ilkelerine aykırı fiil ve hareketlerle ilgili önlemler alarak, alınan kararları tatbik eder.

11.Uluslararası ve Şehirlerarası yolcu taşıma hizmetlerinin etkin ve verimli biçimde ve meslek etiğine uygun olarak ifası için; ülke ekonomisinin ve sosyal hayatın gereği olarak, bilet ücretleri ile ilgili, milli ekonomiye ve haksız rekabete meydan vermeyecek yasal önlemleri alır, aldırılmasını talep ve temin ile bu konuda resmi mercilerle irtibat kurup yardımcı olur ve gereğini ifa eder.

12.Karayolu ile Uluslararası ve Yurt içi yolcu taşımacılığı konularında her seviyede resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsilci bulundurabilir, Ticaret Odası ve benzeri mesleki kuruluşlarda üyelerini temsil edebilir. Kurulmuş veya kurulacak federasyon ve konfederasyonlar nezdinde faaliyetlerde bulunur, üye olarak katılabilir. Uluslararası faaliyet gösteren yabancı Dernek vb. kuruluşlara Dış İşleri Bakanlığı’nın onayı ile gerektiğinde üye olabilir. Veya İç İşleri Bakanlığı’nın iznini gerektiren ahvalde de izin alma suretiyle ülke yararı gözetilerek faaliyetlerine iştirak edebilir, mesleki dayanışma içinde bulunabilir.

13.İkametgahı ve amaç ve hizmet konuları için gerekli her türlü taşınır ve taşınmaz malları satın alır, satar, kiralar. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koyar veya koydurabilir, işletebilir, işlettirebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir. Bu cümleden olarak; üyelerini temsilen veya üyeleri adına Uluslararası ve Yurt içi otobüs terminalleri, sosyal ve turistik tesisler yapmak veya yaptırabilmek için yerel yönetimler, belediyeler, kamu kuruluşları, gerçek şahıslar ve hükmi şahıslar ile inşaat ve işletme ile ilgili mukaveleler yapabilir. Bu gibi tesislere ortak olabilir. Ortaklık şeklinde inşaat ve işletmelere katılabilir, yapılacak otogarların inşaatını üstlenebilir. Yap-İşlet-Devret veya kiralama sözleşmeleri yapabilir, bu gibi tesislerin inşaası ve işletmesi için üyelerinin menfaatleri gereğince inşaatlara ve işletmelere iştirak edebilir, bu mevzuda kamu kuruluşlarına yardımcı olur.

DERNEĞİN KURUCULARI :
MADDE 3-
Dernek Kurucularının adreslerini gösterir listedir.
1.Cemal Ulusoy, Otobüs İşletmecisi Taksim-Sıraselviler
2.Ertuğrul Pekuysal Otobüs İşletmecisi Gümüşsuyu Caddesi
3.M. Turgut Özcan, Otobüs İşletmecisi, Ordu Cad. No:163
4.Selami Salepçioğlu, Otobüs İşletmecisi, Gümüşsuyu Cad.
5.Celal Hacı Eyüpoğlu, Otobüs İşletmecisi, Kadıköy Damga Sk.
6.Mehmet Süzer, Otobüs İşletmecisi, Orhaniye Caddesi
7.Ahmet Yalamanoğlu, Otobüs İşletmecisi Taksim Mete Cad.
8.Dursun Çebi, Otobüs İşletmecisi, Laleli Fethi Bey
9.S. Sırrı Turhan, Otobüs İşletmecisi Gümüşsuyu Caddesi
10.Haydar Sülün, Otobüs İşletmecisi Laleli Ordu Caddesi
11.Hasan Bulduk, Otobüs İşletmecisi Karaköy Rıhtım Caddesi
12.Müslim Tanrıverdi, Otobüs İşletmecisi Laleli Fethi Bey
13.İbrahim Arttırdı, Otobüs İşletmecisi Orhaniye Caddesi
14.Nuri Yılmaz, Otobüs İşletmecisi Sirkeci Muradiye
15.Sümer Yığıcı, Otobüs İşletmecisi Taksim-Sıraselviler

DERNEĞE ÜYE OLMA KOŞULLARI :
MADDE 4-
1.Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişi olmak. Aynı tüzel kişilik gösterilerek en fazla üç gerçek kişi hissedar dernek üyesi olabilir.

2.Otobüs İşletmecisi olmak veya derneğin amaçları doğrultusunda yararlı olacağına ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiş olmak.

3.Büyük İstanbul Otogarı Tahsis ve İştirakçilik Belgesine göre hak sahibi bulunanlar en az ½ hisse sahibi olmaları koşuluyla üyelik için derneğe başvurabilir ve bu kişiler için dernek Genel Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiş olmak.

4.Dernekçe hazırlanmış üyelik başvuru formunu doldurup imzalayarak üyeliğe aykırı bir durumunun olmadığını gösterir ekleri ile birlikte Dernek merkezine ya da bulunduğu yerdeki şubeye, burada şube bulunmadığında en yakın şubeye yazılı olarak başvuruda bulunmak.

Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları inceleyerek en geç 30 gün içinde Dernek Merkezi asil üyeliğine kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu yazılı olarak başvuru sahibine bildirmek zorundadır.

Dernekler Kanunu’nda gösterilen kamu hizmeti görevlileri ile resmi taşıma işleri yapan kuruluşların temsilcilerinin Derneğe üye olması için ilgili resmi merciden izin almış olmaları şarttır. Yabancı uyrukluların üyeliği için, Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, Türkiye’de ikamet hakkının olması şarttır. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.

Derneğe yardım ve sektöre hizmet yapanlardan uygun görülenlere ve daha önce aynı amaçla kurulmuş bulunan Dernek Başkanlarına onur belgesi verilebilir ve bunlar fahri üye olarak derneğe kaydedilebilir. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilirler, ancak oy hakları ve organlara seçme ve seçilme hakları yoktur. İstedikleri takdirde aidat verebilirler. Fahri üyeler ve onur belgesi alanlar için ayrı bir üyelik defteri tutulur.

Tüzel kişinin üye olması halinde, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA
MADDE 5-
Her üye dernekten istifa hakkına sahiptir. İstifa yazılı olarak yapılır ve Yönetim Kurulu Kararı ile üyelik defterinden silinir.

Dernek tüzüğüne uymayanlar ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararına uymayanlar, dernek tüzüğünde belirtilen üyelik koşullarını kaybedenler, dernekten yetki almaksızın derneği mali, hukuki ve idari yükümlülük altına sokanlar, dernek aleyhine haksız beyan ve faaliyette bulunanlar, temyiz kudretini kaybedenler, yüklendiği üyelik aidatını vadettiği dönemler içinde ve haklı bir gerekçesi olmaksızın yazılı ihtarla verilen süre içinde ödemeyenler Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar ve üyelik defterinden silinirler.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malları üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.

ÜYELİK HAKLARI
MADDE 6-
Hiç kimse derneğe üye olmaya, üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek Üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Bunu bizzat kullanır.

DERNEK ORGANLARI
MADDE 7-
Dernek organları şunlardır :
a.Genel Kurul
b.Yönetim Kurulu
c.Denetleme Kurulu
d.Disiplin Kurulu

GENEL KURUL VE GENEL KURUL TOPLANTILARI
MADDE 8-
Genel Kurul toplantıları: Genel Kurul üç yılda bir Mart ayında olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Genel Kurul üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak da toplanır

TOPLANTIYA ÇAĞIRMA USULÜ
MADDE 9-
Genel Kurul’ un toplantıya çağırma usulü.
a.Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

b.Genel Kurula katılacak üyelere toplantı çağrısı toplantı tarihinden en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi belirlenerek üyelere sözlü veya yazılı olarak bildirilir. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının tarihi de belirlenir. Ancak ilk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

c.Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, üyelere tekrar bu madde esaslarına göre duyurulur. Bu halde ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler bu toplantıya ikinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

d.Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI YERİ
MADDE 10-
Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI YETER SAYISI
MADDE 11-
Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin ve delegelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa , ikinci toplantıda yeter sayı aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tamsayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ VE DİVANI
MADDE 12-
a.Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır ve toplantı yeter sayısının tespiti için yoklama yapılır.

b.Çoğunluk sağlanamamış ise bu durum bir tutanakla tespit edilir.

c.Açılıştan sonra toplantı yeter sayısının bulunduğunun anlaşılması üzerine üye ve delegeler arasından toplantıyı yönetmek üzere bir genel kurul divan başkanı ve bir başkan vekili ile iki katip üye ve seçim varsa yeteri kadar oy toplama memuru seçilir. Toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilir. Toplantının gündeme göre ve yasa , tüzük ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetimi Genel Kurul Divan Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir

OYLAMA, KARARLAR VE GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR
MADDE 13-
Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların da gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 14-
Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’ da görüşülerek karara bağlanır.
a.Dernek organlarının seçilmesi.

b.Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.

c.Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının ve hesaplarının incelenmesi.

d.Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibra edilmesi.

e.Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

f.Üyelik ve giriş aidatlarının belirlenmesi.

g.Federasyona katılma veya ayrılma isteği.

h.Gerekli görüldüğünde Şube açılışlarının görüşülmesi ve karara bağlanması,

i.Derneğin fesih ve tasfiyesi usulleri.

j.Dernek, gayesini tahakkuk ettirmek için Genel Kurul kararıyla, gerekli taşınmaz mallar satın alır, icabında bunları satar. Ayrıca Dernek lehine bilumum Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri, Bakanlıklar, İl Özel İdare Müdürlükleri, Vakıflar, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, bankalar, resmi ve hususi şahıs kurum ve kuruluşlar ile hukuki ve akdi münasebetler tesis edebilir. Mülkiyet hakları, mülkiyetten başka ayni (taşınamaz) haklar, ipotekler, rehin, kira, intifa, geçit hakları ve üst hakları, iştira hakları, kefalet gibi haklar tesis eder, icabında bunları kaldırır. Bu hakları kullanabilmek için ilgili Tapu Sicil Müdürlükleri nezdinde kayıt, tescil ve şerh verebilir. İcabında bunları kaldırabilir.

k.Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, uluslararası çalışan federasyon, dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması yönünde karar alır.

l.Medeni Yasa, sair yasalar ve dernekler ile ilgili mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca karar alınmasını gerektiren diğer görevleri yerine getirir.

m.Dernek gayesinin tahakkuku için Yönetim Kuruluna yetki vererek; resmi ve Ticari Bankalar ve Kredi kurumları ile Ticari Krediler temini hususunda kredi sözleşmesi akdeder. Bu sözleşmeler gereği; teminat olarak Kambiyo senedi, rehin senedi, ipotek, mevduat rehni, alacak, Ticari ve sınai olan veya olmayan hakların rehni veya temliki, hisse senedi, ticari işletme rehni, emtia ve nakit verebilir. Dernek gayesinin tahakkuku ile ilgili olarak, dernek üyelerinin bu amaçla alacağı Ticari kredilerde Dernek aracılık eder. Dernek keza gayesinin tahakkuku için kredi sözleşmelerini müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla imza da koyabilir. Aynı şekilde kredi teminatı olarak verilecek kambiyo senetlerine ciranta sıfatıyla imza koyabilir ve sair teminatları da verebilir. Ancak dernek, kredi alan borçlulara yukarıda paragrafta yazılı olan şekilde kefil olma mükellefiyetini yüklenirse, kredi borçlusundan dernek Yönetim Kurulunun takdir edeceği mevzuatça gerekli her türlü hukuki teminatı alabileceği gibi icabında borçlunun dernekteki ve şirketlerdeki hak ve hisse senetlerine, riskini teminata bağlamak ve derneği zarara uğratmamak için el koymaya, borç tasfiye edilinceye kadar rehin hakkını kullanmaya yetkilidir.

YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI VE YETKİLERİ, YÖNETİM KURULU’NUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI
MADDE 15-
A – Yönetim Kurulu; Genel Kurulun asıl ve doğal üyeleri arasından üç yıl için gizli oyla seçilen 21 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Asil üyelikten boşalma olduğu takdirde yedek üyelerden en çok oy almış olanlar sırayla Yönetim Kurulu üyeliğine çağırılır.
Yönetim Kurulu, yasal süresi içerisinde olağan olarak toplanır. Ayrıca Yönetim Kurulu veya Denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin 5/1′ nin yazılı istemi üzerine olağanüstü olarak da toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarına haklı bir mazereti olmaksızın üst üste üç kez katılmayanların üyelikleri düşer, yerine yedek üyeler sırasıyla çağrılır

B – Yönetim Kurulunun Görev Dağılımı:
Yönetim Kurulu, genel kurulda seçildiği tarihten itibaren 7 gün içinde toplanıp kendi arasında görev dağılımı yaparak;
a.1 (Bir) Başkan
b.2 (İki) Başkan Vekili,
c.Yeteri kadar Başkan Yardımcıları,
d.1 (Bir) Sekreter,
e.1 (Bir) Muhasip Üye seçer.

C – Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a.Bütün çalışmaları tüzük çerçevesinde ve Genel kurul kararlarına uygun biçimde yürütmek.

b.Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, derneği temsil etmek,

c.Özel ve tüzel kişilerle kamu kurum ve kuruluşları önünde gerekli görevleri yapmak,

d.Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi ve çalışma raporunu hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

e.Sosyal yardımları da içeren çeşitli konularda yönetmelikler hazırlamak,

f.Gerektiğinde tüzükte yazılı amaçlara uygun yayınlar çıkarmak,

g.Denetleme Kurulunun’ nun ve Disiplin Kurulunun görüşlerini değerlendirerek karar almak.

h.Yönetim Kurulu ihtiyaç duyduğu hallerde amaçlarına uygun olarak çeşitli çalışma kurulları ile icra kurulu oluşturabilir. Oluşturulacak bu kurullara faaliyetleri ile ilgili her türlü yetkiyi verebilir.

i.Yönetim Kurulu yukarıda sayılan görevleri yerine getirirken; Dilediği takdirde kendi içinden, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan vekilleri, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ve Muhasip üyenin de aralarında bulunduğu icra kurlu seçebilir, dilediği takdirde yetkilerinin tamamını veya bir kısmını bu kurullara verebilir.

D – Yönetim Kurulu Başkanın Görevleri:
a.Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

b.Derneğin tüzel kişiliğini yurt içinde ve yurt dışında Başkan temsil eder. Yönetim Kurulu’ na ve Dernek bünyesinde kurulacak bütün komisyonlara başkanlık edebileceği gibi,Yönetim kurlu içinden komisyon başkanı atayabilir.

c.Dernek adına basın toplantısı düzenleyebilir ve beyanatta bulunabilir. Gerektiğinde basınla ilişkiler konusunda yönetim kurulu yelerinden birini görevlendirebilir.

d.Sekreter ile birlikte tüm yazışmaları; mali Sekreter ile birlikte tüm muhasebe ve muamelat evrakını imza eder,

e.Denetleme Kurulu raporunu ilk Yönetim Kurulu toplantısında sunar,

f.Dernek adına yayın organlarının sahibidir,

g.Hizmetlerin yürütümünün gerektirdiği işbirliğini ve ortak çalışmayı ünvanlı üyelerin yokluğunda görev dağıtım ve dengesi sağlar,

h.Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulu’ndan alınacak genel yetkiyle, gerektiğinde belgeye dayalı olarak harcamalarda bulunabilir.

E – Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin görevleri: Başkana görevinde yardımcı olur. Başkanın bulunmadığı toplantılarda kendisini temsilen Yönetim Kurulu’na başkanlık yapar. Başkan dilediğinde tüm yetkilerini Başkan Vekiline verebilir.

F – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarının görevleri : Başkanın ve yönetim kurlunun kararları doğrultusunda ilgilenecekleri görev alanlarına göre Başkana yardımcı olur. Başkanın devrettiği yetkileri kullanır.

G – Genel Sekreterin Görevleri:
a.Sekreter yönetim kurulunun genel sekreteridir.

b.Derneğin tüm yazışmalarını yürütmek,

c.Hazırlanacak yayın organlarında sorumlu olarak görev almak.

d.Denetleme ve disiplin Kurulu raporlarını Yönetim Kuruluna sunmak,

e.Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini başkana danışarak hazırlamak,

f.Dernek üyeleri ve merkez organları arasındaki ilişkileri dernek tüzüğü hükümlerine ve 5253 sayılı Dernek Yasası Hükümlerine göre düzenlemek,

g.Dernek bünyesinde oluşturulacak çalışma komisyon ve gurupların görevlerini koordine etmek ve çalışma raporlarını Genel Başkan, Genel Yönetim Kuruluna ve merkez yürütme kuruluna sunmak.

h.Gerektiğinde yönetim kurulu üyeleri arasında uygun göreceği kişileri, başkan ve başkan vekilinin onayı ile sekreter yardımcısı olarak görevlendirmek.

İ – Muhasip Üyenin görevleri : Dernek gelir ve giderlerinin, demirbaşlarının ve kayıtlarının tutulmasını sağlar.

J – Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanması
Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedek üyelerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyelerinin seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI – TEŞKİLLERİ VE GÖREVLERİ
MADDE 16-
1- Denetleme kurulu :
Denetleme kurulu , genel kurul tarafından üyeler arasından seçilir. (3) asil ( 3 ) yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulunun yetki ve görevleri :

a.Dernek hesaplarını diledikleri zaman ve 3 ayı geçmeyen aralıklarla incelemek ve sonuçlarını Genel Yönetim Kuruluna bildirmek..

b.Yıllık hesap durumunu raporla genel kurula bildirmek.

c.Gelir ve giderlerin toplanma ve sarfının mevzuata uygunluğunu denetlemek, uymayan konularda ikaz etmek.

d.Genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırması için Yönetim Kurulunu yazılı olarak uyarmak, bu uyarıya Yönetim Kurulu tarafından uyulmadığı takdirde 5253 sayılı dernekler yasasının 20.maddesine göre mahalli sulh hukuk hakimine başvurmak.

2- Disiplin Kurulu :
Disiplin kurulu , genel kurul üyeleri arasından seçilen ( 3 ) asil ve ( 3 ) yedek üyeden oluşur.

Disiplin kurulunun görev ve yetkileri :
a.Dernek yasası amir hükümler ile tüzük hükümlerine aykırı davranışlarda bulunan üyelerle ilgili Yönetim Kuruluna yapılan başvuruları inceleyerek verilecek disiplin cezasını takdir ile rapora bağlayarak sonuçlarını Yönetim Kurulu’na bildirmek.

b.Uluslararası ve şehirlerarası karayolu yolcu nakliyatını bizzat yapan veya yapmakta olan özel hukuk tüzel kişilerinin ortağı olan üyelerinin , kamu hizmeti niteliğinde bulunan yolcu nakliyatı nedeniyle , yolcuların mal ve can emniyetini ihlal eden mahiyetteki davranışları veya mesleki teamüllere aykırı davranışları ( haksız rekabet , tarifelere uymamak, otogar işletme nizamına ve otogar işletme yönetmeliği hükümleri ve bu amaçla derneğe verdikleri taahhütname hükümlerine uymamak ve diğerleri)nın tespiti halinde verilecek disiplin cezasını takdir ile rapora bağlayarak sonuçlarını Yönetim Kuruluna bildirmek.

c.Dernek üyeliği vasfını kaybetmeleri nedeniyle üyeliklerinin düşürülmesi gerekenleri tespit ile Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek.

d.Uluslararası ve şehirlerarası karayoluyla yolcu taşımalarına dair Ulaştırma Bakanlığınca yayınlanan ve yürütülen yönetmelik hükümlerine aykırı davranışları tespit edilen üyeleri , bu yönetmelik hükümlerine göre verilecek disiplin cezalarının tayin ve uygulanması amacıyla Ulaştırma Bakanlığına bildirimde bulunulması için rapora bağlayarak Genel Yönetim Kuruluna sunmak.

Disiplin kurulunun çalışma esas ve usulleri ile ; tayin edilecek disiplin cezaları Yönetim Kurulunca onaylanacak bir “disiplin yönergesi” ile saptanır. Disiplin yönergesi Genel Yönetim Kurulu tarafından yürütülür, Genel Yönetim Kurulu’nun cezalara ilişkin verdiği kararlar kesindir.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:
MADDE 17-
a.Üye aidatları; üyeler derneğe yılda 20.000.000.-TL aidat vermek zorundadır.

b.Dernekçe yapılan yayınlar , tertiplenen balo , piyango , eğlence , konser , spor yarışması ve konferans , kurs, seminer , mesleki izin belgeleri , diploma , sertifika bedeli gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

c.Derneğin malvarlığı ( menkul ve gayrimenkul ) satış gelirleri ve amaç ve faaliyet konularına ilişkin faaliyet konu ve biçimlerinden ve menkul ve gayrimenkullerinin kiralanmasından sağlanan kira vd. sözleşme gelirleri,

d.Banka faizleri,

e.Kişilerin ve kurumların kendi isteği ile Derneğe başvurarak yaptıkları ayni ve nakdi Bağış ve yardımlar ile yardım toplama mevzuatı hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

f.Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla kurduğu sosyal ve iktisadi, ticari ve sınai işletmeleri, ortaklıklar ve vakıflar ve yardımlaşma sandıklarından elde edilen gelirler.

g.Diğer yasal gelirler.

Ancak dernek , siyasi partilerden , işçi veya işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir surette maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz. Dernek 5253 sayılı yasanın 61.maddesi 2.bendinde yer alan resmi kuruluşlara ve kamu yararına çalışan derneklere Genel Yönetim Kurulu kararıyla yardım edebilir.

GELİR VE GİDERDE USUL, BEYANNAME
MADDE 18-
Derneğin giderleri Yönetim Kurulu Kararı ile olur. Munzam giderler dışında Başkan ve Başkan yardımcıları önemli gördüğü hallerde sonradan karar almak kaydıyla ödeme yetkisine sahiptirler.

Tüm parasal işlemlerden Yönetim Kurulu Adına Başkan yetkili ve sorumludur.

Dernek faaliyetleri ve gelir gider işlemlerinin sonuçları konusunda, 15.10.2002 tarih ve 24907 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan, değişikliklerinin ise 04.09.2003 tarih ve 25219 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandığı “İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetim Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’ te belirtilen şekle uygun olarak her takvim yılının ilk dört ayı içinde düzenlenen ve bir önceki yıla ait bilgilerden oluşan beyanname mahallin en büyük mülki idare amirliğine verilir.

KANUNEN TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER
MADDE 19-
Dernek aşağıdaki defterleri tutmak zorundadır. Dernek İşletme Hesabı Esasına göre aşağıdaki defterleri tutar.
1.Üye Kayıt Defteri.
2.Karar Defteri.
3.İşletme Hesabı Defteri
4.Envanter Defteri.
Bu defterlerin Noter tasdikli olması zorunludur.
Dernek gelirleri Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen yıllık brüt haddi aşarsa bir sonraki hesap döneminde, Bilanço Esasına göre aşağıdaki defterleri tutar.
1.Üye Kayıt Defteri.
2.Karar Defteri.
3.Yevmiye Defteri.
4.Büyük Defter.
5.Envanter Defteri.
Bu defterlerin Noter tasdikli olması zorunludur.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
MADDE 20-
Derneğin gelirleri Maliyeden alınacak alındı belgesi ile toplanır. Alındı belgeleri resmi mercilerden sağlanamadığı takdirde,usulüne uygun olarak Dernekçe bastırılır. Mahallin en büyük mülki amirliğine onaylattırıldıktan sonra kullanılır.

Dernek adına bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişileri Dernek Yönetim Kurulu bir kararla belirtir. Karar, yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. Bu suretle görevliler için yetki belgesi alınır. Yetki belgesiz gelir toplanamaz. Dernek adına bankalarda hesap açılması ve gelirlerin bu hesaplarda tutulması zorunludur.

Dernek giderlerinin Yönetim Kurulu kararı ile yapılması zorunludur. Munzam giderler dışında Başkan ve Başkan yardımcıları önemli gördüğü hallerde sonradan karar almak kaydıyla ödeme yapma yetkisine sahiptirler. Derneğin bankadaki hesaplarından para çekmek için en az yetkili iki kişinin birlikte imzası gereklidir.

Dernek giderleri harcama belgelerine bağlanarak yapılır. Harcama belgeleri olarak, fatura,fiş, kasa fişi, gider pusulası, tutanak, makbuz, vd. belgeler kullanılır.

Dernek amacında belirtilen tüm konularda borçlanma hak ve yetkisine sahiptir. Bu konuda yasaların izin verdiği tüm sözleşmeleri (tipik-atipik) akdedebilir.

Gelir ve gider konusundaki defter ve belgelerin en az yasadaki süre kadar saklanması zorunludur

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE 21-
Tüzüğün tamamen veya kısmen değiştirilmesi için dernek tüzüğünün 9. maddesinde yazılı hükümler uygulanmak şartıyla genel kurul toplantısında karar verilir. Tüzük değişikliğinin gündemde yer alması veya toplantıda hazır bulunan delege ve üyelerin onda birinin yazılı istemi ile gündeme ilave edilmesi gerekir. Genel Kurul hangi şartlarla toplanırsa toplansın tüzük değişiklik kararı Dernek üyelerinin 2/3 çoğunluğu ile alınır. Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı Dernek kuruluşundaki usule uygun yapılır.

DERNEK TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ
MADDE 22-
a ) Fesih :
Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için genel kurula katılma hakkına sahip delege ve üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması gerekir.
Bu surette çoğunluk elde edilemezse ikinci defa toplanılması için tüzüğün 9. Maddesi gereğince üyeler tekrar çağrılır. Bu çağrıyla toplanacak üyelerin sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Fesih hakkındaki kararlar hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Fesih kararı Genel Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde en büyük mülkiye amirine yazıyla bildirilir.
Genel Kurulca fesih kararı verilirse,derneğin mal,para ve haklarının tasfiyesi için üç kişilik bir tasfiye kurulu görevlendirilir. Bu kurul mevzuata uygun olarak derneğin mal,para ve haklarının tasfiyesi işlemlerini tamamlamakla görevli ve yetkilidir.

b) Mahkeme kararı ile fesih :
1.Yetkili mercilerce mevzuya şamil kanun hükmü mucibince yapılan yazılı isteme rağmen kuruluş ve eklerindeki kanuna aykırılık ve noksanlıklar 30 gün içinde giderilmezse;

2.Olağan genel kurul toplantısı tüzükte belirtilen süre içinde yapılmaz veya kanunen teşkili zorunlu organlar oluşturulmaz ve mahallin en büyük mülki amirliğinin yazılı ihtarına rağmen bu zorunluluk üç ay içinde yerine getirilmezse, derneğin merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin emri üzerine dernek asliye hukuk hakimliğinin kararı ile feshedilebilir.

c) Kendiliğinden dağılmış sayılma:
Dernek kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği , acze düştüğü veya Genel Yönetim Kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı yahut da tüzüğün 8. Maddesi uyarınca yeter sayının bulunmaması nedeniyle üst üste iki olağan genel kurul toplantısı yapılmadığı takdirde kendiliğinden dağılmış sayılır. Kendiliğinden dağılma halinin tespiti dernek merkezinin bulunduğu mahallin en büyük mülki amirinin veya Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine mahalli Sulh Hukuk Mahkemesinin tespit kararı ile olur.

MAL, PARA VE HAKLARIN TASFİYESİ
MADDE 23-
a.Genel kurul kararı ile feshe karar verildiği takdirde derneğin menkul ve gayrimenkul mallarının terk edileceği yer ve zaman genel kurul toplantısında karara bağlanır. Dernek mal,para ve hakları aynı amaçla faaliyet gösteren bir derneğe veya kuruluşa devredilir.

b.İnfisah ( kendiliğinden dağılmış sayılma ) veya mahkeme kararı ile kapama veya faaliyetten alıkonulma hallerinde derneğin malları hazineye intikal eder.

c.Tasfiye ve intikal hükümet komiseri ve maliye temsilcisinin gözetiminde yapılır. “a” fıkrasının uygulandığı hallerde hükümet komiserinin icabet etmemesi muameleyi ve kararı geciktirmez.

d.Tasfiye ve intikal işlemleri tamamlandıktan sonra en büyük mülkiye amirinin onayı ile derneğin kaydı dernek kütüğünden silinir.

MADDE 24-
Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmette kısa vadeli kredi ihtiyaçlarının sağlanması amacıyla sandık kurulabilir.

TESİS, LOKAL, YAYIN, YAYIM, İLETİŞİM VE BİLİŞİM DÜNYASI FAALİYETLERİ
MADDE 25-
Dernek üyelerinin müşterek amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla iştigal ettiği konularda tesis kurabilir, bu amaçla ortaklık tesis edebilir, kurulmuş tesisleri kiralayıp işletebilir. Dernek, mahallin en büyük mülki idare amirinin izni ile merkezinin bulunduğu mahallerde birer lokal açabilir. Üyelerinin ihtiyaçlarını temin için, mevzuatın izin verdiği lokanta, sosyal tesis, kamp, tatil köyü, spor tesisleri, sağlık merkezleri, sosyal alanlar, eğitim ve eğlence merkezleri gibi her türlü tesis açabilir.

Dernek amacı doğrultusunda süreli, süresiz, haftalık, günlük, aylık gazete, dergi ve sair yayım ve/veya yayın, televizyon, radyo ve iletişim faaliyetlerinde bulunabilir, bu yayın ve/veya yayım faaliyetleri internet, GSM başta olmak üzere bilişim dünyası araçlarıyla da yapılabilir. Bunu bizzat kendisi yapabileceği gibi başka kuruluşlarla mutabakat yolu ile de gerçekleştirebilir. Ayrıca bu yayın ve/veya yayım faaliyetlerinde bulunan kişi yada kuruluşlardan bu faaliyetlerini derneğin amacı doğrultusunda devralabilir.

MADDE 26-
Bu tüzükte yazılı olmayan hususlarda Türk Medeni Kanunu ile 5253 sayılı Dernekler Yasasının ve diğer ilgili mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri tatbik edilir.

YASAK FAALİYETLER
MADDE 27-
Dernek siyasetle uğraşmaz. 5253 sayılı yasada belirtilen yasak hususlara riayet eder.

Reçetesiz Viagra eşdeğeri baskılayıcı tip 5 denen yeni bir grup ilacın en başındadır. İlaç, cinsel uyarılma sırasında penis içindeki kan damarlarının genişlemesini sağlar. Bunun sonucu olarak, penise doğru artan kan akışı normal bir ereksiyon hareketlenmesini başlatır. Viagra, iktidarsızlık da denen, erektil disfonksiyon yaşayan erkeklerin tedavisinde kullanılmaktadır. Erkekte bu durum olduğunda bu normal bir ereksiyon değildir. Bir cinsel ilişki için gereklidir. Reçetesiz Viagra eşdeğeri tabletler üreme yeteneği veya libido üzerinde bir etkiye sahip değildir.