A1 Yetki Belgesiyle ilgili Geçici/Süreli Düzenleme

ulastirma-bakanligi-logo

T.C

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

SAYI     : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230/239

06/03/2012     

KONU  : A1 Yetki Belgesiyle ilgili

Geçici/Süreli Düzenleme

BAKANLIK MAKAMINA

Malumları olduğu üzere; 25/2/2004 tarihinde yayımlanan mülga Karayolu Taşıma Yönetmeliğiyle ilk defa şehirlerarası taşımalarda kullanılmak üzere kapsama alınan ve “Otomobille şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapacaklara” verilmesi öngörülen A1 Yetki belgesi, daha sonra bu alanda yeni ortaya çıkan ihtiyacı karşılamak ve yolcu taşımacılık faaliyetlerinin daha seri, ekonomik ve hızlı yapılmasını sağlayacak bir rekabet ortamının oluşturulması amacıyla; 11/6/2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yeniden yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinde; “Otomobille yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir” şeklinde tanımlanmıştır.

A1 yetki belgesinin ilk defa tanımlandığı 25/2/2004 tarihli mülga Yönetmeliğin yayımından bu güne kadar geçen sürede, Bakanlığımızdan A1 yetki belgesi alan toplam 163 firma ile 1218 adet taşıt bulunmaktadır.

Bugüne kadar gerek yetki belgesi sahipleri gerekse yerel makamlar tarafından Bakanlığımıza yapılan müracaatlarda; birbirine yakın yerleşim yerlerinde, A1 yetki belgesi kapsamında yapılan tarifeli veya tarifesiz yolcu taşımalarında ciddi sorunlar yaşandığı ifade edilmektedir. Söz konusu yetki belgesiyle veriliş amacına uygun taşıma yapması gerekirken daha çok kısa mesafelerde veya güzergahları üzerinde indir-bindir şeklinde kuralsız yolcu taşımacılığı yapıldığı, grup taşımacılığı adı altında sokak aralarında telefonla yolcu toplandığı,  bu durumda da şehiriçi trafiği düzenlemekten sorumlu yerel makamların A1 taşıt kartı olan araçlarla ilgili yetkileri ve yapılacak uygulamalar konusunda zaman zaman tereddüte düştükleri, A1 yetki belgesi sahipleri ile D1 ve D4 türü yetki belgesi sahipleri arasında sık sık anlaşmazlıkların ortaya çıktığı gözlemlenmiştir.

A1 yetki belgesiyle Belediye sınırları haricinde otomobille ticari yolcu taşımacılığı yapılmasının ilk defa getirilmiş olması ve yukarıda dile getirilen sorunların giderilmesi bakımından; Bakanlığımızca ilk olarak A1 yetki belgesi çalışma usul ve esaslarını belirleyen 9/7/2009 tarihli ve 2009/KUGM-21/YOLCU Numaralı Genelge yayımlanmış, daha sonra ortaya çıkan yeni gelişmelere paralel olarak 26/2/2010 tarihli ve 2010/KUGM-07/YOLCU Numaralı Genelge yayımlanmıştır. Sözkonusu genelgede ise önce 07/1/2011 tarihli ve 2011/KUGM-05/YOLCU Numaralı, daha sonra 8/2/2011 tarihli ve 2011/KUGM-08/YOLCU Numaralı, genelgelerle değişiklikler yapılmıştır.

Ancak, bu düzenlemelerden halen yürürlükte bulunan 2010/KUGM-07/YOLCU Numaralı Genelge’nin 1 inci maddesinin birinci fıkrasının a-1 ve b-1 bentleri ile ikinci fıkrasının b ve c bentlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Bakanlığımız aleyhine Danıştay 10 uncu Dairesinde 2010/15515 sayı ile açılan davada, anılan madde hükümlerinin 20/5/2011 tarihinde yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Anılan Karara Bakanlığımızca yapılan itiraz ise Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 26/1/2012 tarihli ve 2011/527 sayılı Kararı ile reddedilmiştir.

Bu durumda, anılan genelgenin diğer hükümlerinin halen yürürlükte olması ve bu genelge öncesi 34 adet firmaya tarifeli, bugüne kadar da 129 adet firmaya tarifesiz taşımacılık yapmak üzere A1 yetki belgesi düzenlenmiş olması nedeniyle, anılan yargı kararıyla ilgili yargılama süreci tamamlanıncaya kadar;

-          26/2/2010 tarihli ve 2010/KUGM-07/YOLCU Numaralı Genelge’nin yürütmesinin durdurulmasına karar verilen; 1 inci maddesinin birinci fıkrasının a-1 ve b-1 bentleri ile ikinci fıkrasının b ve c bentleri kapsamında herhangi bir işlem yapılmaması,

-          Bu “Makam Oluru” nun yayımlanmasından sonra yapılacak A1 yetki belgesi başvurularının anılan Genelgenin sadece 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 2 nci alt bendi ile ikinci fıkrasının (ç) bendi dikkate alınarak değerlendirilmesi, diğer bir ifadeyle; Kamu kurum/kuruluşlarıyla yapılan bir sözleşmeye dayalı olmak kaydıyla; sözleşme yapılan kamu kurum/kuruluşlarının personeline yönelik şehirlerarası tarifesiz yolcu taşımaları ile zorunlu olmamakla beraber talep edilmesi halinde söz konusu sözleşme kapsamında şehiriçi veya iliçi tarifesiz yolcu taşımaları için de A1 yetki belgesi düzenlenebilmesi, ayrıca bunların taşıt kartlarının geçerlilik süresinin sözkonusu sözleşme süresiyle sınırlandırılması ve sözleşme yapılan kamu kurum/kuruluşunun adının da taşıt kartlarına yazılması, taşıt belgelerine kaydedilecek taşıt sayısının ise sözleşmede belirtilen taşıt sayısı kadar olması,

-          Daha önce tarifeli veya tarifesiz yolcu taşımacılığı yapmak üzere Bakanlığımızdan A1 yetki belgesi almış olanların yetki belgelerinin geçerlik süresinin sonuna kadar bu faaliyetlerine devam etmeleri, Bu durumda olanların her hangi bir kamu kurum/kuruluşu ile bir taşıma hizmet sözleşmesi imzalamaları kaydıyla yetki belgelerinin yenilenmesi dahil, her türlü işlemlerinde 2010/KUGM-07/YOLCU Numaralı Genelge’nin ilgili madde hükümlerinin uygulanması,

-          Daha önce tarifeli yolcu taşımacılığı yapmak üzere Bakanlığımızdan A1 yetki belgesi almış olanların, yeni hat  ve taşıt ilavesi taleplerinin karşılanmaması,

hususlarını, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden, takdir ve tensiplerinize arz ederim.

Ali Rıza YÜCEULU

Genel Müdür

Uygun görüşle arz ederim.

…./…/2012

Talat AYDIN

Müsteşar Yardımcısı

O L U R

…/… /2012

M. Habib SOLUK

Müsteşar

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply